Výběr jazyka: CZ | PL

Návštěvní řád

Vstup na Slavnosti Jablunkov vyžaduje nákup vstupenky, která se po příchodu mění na identifikační náramek. Tento náramek musí být na ruce návštěvníka po celou dobu festivalu v nedotčeném stavu. Náramek je osobní a neměnný.

Slavnosti Jablunkov jsou otevřeny pro návštěvníky starší 18 let. Ti, kteří jsou mladší 18 let, ale starší než 16 let, mohou navštívit festival pouze v doprovodu dospělé osoby. Návštěvníci mladší 16 let mají vstup povolen pouze v doprovodu svých zákonných zástupců. Za mladistvé návštěvníky jsou zodpovědní jejich zákonní zástupci nebo osoby, které dohlížejí na mladistvé účastníky.

Účastníkům Slavností Jablunkov je zakázáno

· Přinášet si vlastní nápoje a jídlo jakékoliv množství a typu. V prostoru festivalu jsou k dispozici stánky s občerstvením.

· Přinášet a konzumovat toxické, narkotické, závislost vytvářející a psychotropní látky, které jsou zakázány českými zákony.

· Přinášet zavazadla, velké tašky a batohy, deštníky.

· Přinášet skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, filmové kamery, zbraně (střelné, plynové, bodné a sečné zbraně, nože), nebezpečné předměty, pyrotechnické předměty, výbušné a hořlavé látky.

· Vstupovat s psy a jinými zvířaty, s výjimkou asistenčních psů pro osoby se zrakovým postižením.

· Rozdávat nebo umisťovat na festivalovém areálu jakékoliv reklamní a propagační materiály, nebo provádět jiné marketingové aktivity bez souhlasu pořadatele.

· Fotografování a natáčení zvukových a obrazových záznamů profesionální a poloprofesionální technikou během festivalu (*)

· Lézt nebo přelézat na budovy a zařízení v areálu akce, zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, sloupy jakéhokoliv druhu, střechy a jiné konstrukce.

· Vhazovat cizí předměty nebo tekutiny na scénu nebo na návštěvníky festivalu.

· Neodkládat skleněné nebo jiné předměty, které mohou ohrozit bezpečnost ostatních.

· Vjíždět do areálu festivalu auty, motorkami, koly, na kolečkových bruslích, na skatech, na koloběžkách, na zvířatech atd.

Udržovací tým má autoritu odstranit z prostoru Slavností Jablunkov návštěvníky, kteří vykazují znaky silné opilosti, agresivity, způsobují konflikty, nedodržují zásady hygieny, provokují veřejnost svým chováním, ignorují časy zavíracích hodin nebo instrukce organizátorů a bezpečnostního týmu v případě mimořádných okolností, nebo porušují další pravidla platná na místě konání slavností.

Organizace má právo v souladu s aktuálními zákonnými a zdravotnickými předpisy stanovit další omezení a povinnosti pro přístup na Slavnosti Jablunkov. Pokud návštěvník tato omezení nerespektuje, může být mu odmítnut přístup na akci a vstupné mu nebude vráceno.

(*) Profesionální fotografii je povoleno provádět pouze akreditovaným fotografům. Účastníci mohou mít u sebe pouze neodborné automatické fotoaparáty - kompaktní, které nemohou být použity s externí bleskem. Základním rozlišovacím kritériem je velikost objektivu - kompakt versus zrcadlovka s výrazně vyčnívajícím objektivem.

Účastníci Slavností Jablunkov jsou povinni:

· Respektovat pravidla slavností, postupovat podle pokynů organizátorů nebo jiných pověřených osob, jako jsou policie, hasiči, záchranné služby a dodržovat české zákony.

· Při vstupu do prostoru slavností podrobit se bezpečnostní kontrole, kterou provádí bezpečnostní tým, a to i s použitím technických zařízení. Kontrola se týká i přinesených zavazadel a umožňuje kontrolu jednotlivých předmětů. Pokud účastník odmítne bezpečnostní kontrolu, nebude mu umožněn vstup a vstupné mu nebude vráceno.

· Při vstupu do prostoru slavností se prokázat identifikačním páskem, který je poskytnut při nákupu vstupenky.

· Nosit identifikační pásek pevně na zápěstí během celé doby pobytu na slavnostech a na vyžádání ho předložit k prohlídce organizátorovi slavností nebo bezpečnostnímu týmu. Pokud nebude účastník při kontrole nositelem identifikačního pásku, bude muset si ho znovu zakoupit nebo ihned opustit prostor slavností. Jakékoliv poškození nebo sundání identifikačního pásku znamená jeho zneplatnění. Jakékoliv úpravy pásku také znamenají jeho zneplatnění. Identifikační pásek je cenný dokument, jeho falšování a úprava jsou považovány za trestný čin.

· Vstupenky a identifikační pásky nelze vrátit. Vstupné se nevrací ani v případě zrušení nebo přerušení slavností z důvodu vyšší moci (přírodní katastrofy, úřední rozhodnutí,..)

· Dodržovat čistotu a pořádek, vyvarovat se jakémukoliv konání, které ohrožuje zdraví nebo majetek účastníků a vystupujících, dodržovat obecné zásady slušného chování.

Účastník je odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou způsobí na zařízení prostoru slavností nebo na majetku ostatních návštěvníků (náhrada škody bude uplatněna v souladu s platnými právními předpisy ČR).

· Odpadky odkládat výhradně do k tomu určených nádob.

· Informovat organizátory o zjištěných závadách, které mohou ohrozit zdraví osob nebo majetek.

· V případě úrazu nebo jiné mimořádné události v prostoru slavností informovat organizátora slavností prostřednictvím pověřené osoby.

· Pohybovat se v prostoru slavností opatrně a vyhnout se zranění. Pohybovat se pouze v pro návštěvníky určených prostorách, například vymezených ohradami, bariérami atd. Jakékoliv porušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení pravidel slavností.

· Dodržovat pokyny a informace na cedulích rozmístěných v prostoru slavností.

· V případě vyhlášení evakuace prostoru slavností postupovat podle pokynů pověřených osob, které řídí evakuaci.

· Dodržovat podmínky účasti na slavnostech, pokyny organizátorů nebo osob jim pověřených a dodržovat české právní předpisy.

Ve Slavnostech Jablunkov, je každý návštěvník souhlasný s tím, že se jeho podoba může objevit na fotografiích, zvukových či video nahrávkách pro umělecké prezentace, novinové zprávy, reklamní a propagandistické materiály bez jakékoliv nároky na finanční odškodnění.

Koordinátoři slavností si vyhrazují právo upravit programovou skladbu v reakci na nepředvídané situace, včetně ale neomezeně na změny počasí, zdravotní problémy vystupujících umělců, nebo jiné nehody, což může vyústit až v předčasném ukončení celých slavností.

Slavnosti Jablunkov neberou na sebe zodpovědnost za jakoukoli škodu na majetku (včetně ztráty věcí, které nebyly uloženy v určených prostorách pro úschovu) nebo zdravotní problémy návštěvníků, pokud tyto nebyly přímo způsobeny porušením zákona ze strany organizátorů a v přímé souvislosti s tímto porušením.

Návštěvníci se seznámí s pravidly Slavností Jablunkov na místě u vstupu a na dalších místech v areálu, kde jsou tato pravidla zřetelně vystavena.

Pro případ zranění nebo náhlých zdravotních komplikací, jsou v areálu jasně vyznačena místa pro poskytnutí první pomoci.